Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przez konto pocztowe:

kontakt@filmotekaslaska.com

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW FILMOWYCH Z ZASOBÓW FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ

 1. Filmoteka Śląska zwana dalej Filmoteką udostępnia elektroniczne materiały filmowe zgromadzone w jej zasobach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i za uiszczeniem opłat określonych w Cenniku Filmoteki. Zwanym dalej „Cennikiem”. W przypadkach szczególnych lub nieprzewidzianych w Cenniku stosuje się̨ indywidualne wyceny.
 2. Przedmiotem udostepnienia mogą̨ być́ wyłącznie materiały elektroniczne (mp4, mkv itp.), które Filmoteka zdigitalizowała na własnych sprzęcie. Filmoteka ma prawo odmówić́ udostepnienia zdigitalizowanych materiałów filmowych. Przesłankami odmowy może być́ brak zgody właściciela praw autorskich.
 3. Udostepnienie może być́ dokonane na rzecz/potrzeby podmiotu – zwanego dalej „Odbiorcą” - który zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem, wypełnił i dostarczył do Filmoteki formularz zamówienia, w którym określa cel udostepnienia materiałów a także zobowiązuje się̨ do przestrzegania Regulaminu i określonych w nim zasad udostepnienia materiałów filmowych oraz do uiszczenia opłat określonych w Cenniku. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Udostępnianie nośnika wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z archiwalnych materiałów filmowych może nastąpić́ wyłącznie w odniesieniu do utworów filmowych do których Filmotece przysługują̨ autorskie prawa majątkowe, prawa obrotu bądź́ rozpowszechniania.
 5. W przypadku udostępniania nośników, zawierających utwory filmowe, do których Filmotece nie przysługują̨ autorskie prawa majątkowe lub prawa do obrotu bądź́ rozpowszechniania, Odbiorca zobowiązany jest do uzyskania od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i/lub pokrewnych wymaganych prawem zezwoleń́ (licencji) na eksploatację w/wym. utworów, w tym, na polach eksploatacji, które nie były znane w czasie wyprodukowania materiału zgodnie z przepisami prawa.
 6. Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania opłat należnych podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, w tym za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i pokrewnymi (np. ZAiKS, ZAPA) z tytułu korzystania z udostępnionych przez Filmotekę̨ utworów.
 7. Odbiorca zobowiązany jest do zaspokojenia ewentualnych uzasadnionych roszczeń́ i pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z eksploatacją udostępnionego przez Filmotekę̨ materiału filmowego, w tym roszczeń́ i szkód powstałych w następstwie naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw przysługujących osobom trzecim. Tym samym Filmoteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób i/lub podmiotów wymienionych w ust.5 w przypadku niewykonania przez Odbiorcę̨ obowiązków określonych w ust.5 i 6. Za roszczenia tych osób odpowiada wyłącznie Odbiorca.
 8. Odbiorca, w celu udostepnienia mu materiałów filmowych, dostarcza Zamówienie w formie elektronicznej, pocztą internetową. Formularz zamówienia jest przesyłany zainteresowanym drogą mailową.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawiera istotne informacje na temat warunków udostepnienia, w tym daty i miejsca pobrania oraz warunków i terminu odpłatności zgodnych z Cennikiem Filmoteki.
 10. Materiały filmowe udostępnianie są poprzez serwis WeTransfer bądź zgrywane na nośnik dostarczony przez Odbiorcę.
 11. Ewentualne spory wynikające z zapisów niniejszego regulaminu będą̨ rozwiązywane przez strony polubownie. W razie nie osiągnięcia porozumienia, strony poddają̨ spory rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym z siedzibą w Katowicach.

 

 

 

ZALACZNIK NR 1

Cennik udostępnień plików filmowych ze zbiorów Filmoteki Śląskiej

Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019 r.

 

1. Udostępnienie plików dla celów komercyjnych

Materiał od 1 do 5 minut - Cena 80 zł netto plus 23% VAT.

Materiał od 6 do 15 minut Cena 150 zł netto plus 23% VAT.

Materiał od 16 do 30 minut Cena 300 zł netto plus 23% VAT.

 

2. Udostępnienie plików dla celów niekomercyjnych

 

Materiał od 1 do 5 minut - Cena 50 zł netto plus 23% VAT.

Materiał od 6 do 15 minut Cena 80 zł netto plus 23% VAT.

Materiał od 16 do 30 minut Cena 150 zł netto plus 23% VAT.