Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przez konto pocztowe:

kontakt@filmotekaslaska.com

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW FILMOWYCH Z ZASOBÓW FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ

 1. Filmoteka Śląska zwana dalej Filmoteką udostępnia archiwalne materiały filmowe (kopie filmowe 35 mm, 16 mm zgromadzone w jej zasobach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i za uiszczeniem opłat określonych w Cenniku Filmoteki. Zwanym dalej „Cennikiem”. W przypadkach szczególnych lub nieprzewidzianych w Cenniku stosuje się indywidualne wyceny.
 2. Przedmiotem udostępnienia mogą być wyłącznie materiały archiwalne, które Filmoteka posiada w magazynach. Filmoteka ma prawo odmówić udostępnienia archiwalnych materiałów filmowych. Przesłankami odmowy mogą być w szczególności zły stan techniczny, konieczność konserwacji materiału, itp.
 3. Udostępnienie może być dokonane na rzecz/potrzeby podmiotu – zwanego dalej „Odbiorcą” - który zapoznał się z niniejszym Regulaminem, wypełnił i dostarczył do Filmoteki formularz zamówienia, w którym określa cel udostępnienia materiałów a także zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i określonych w nim zasad udostępnienia archiwalnych materiałów filmowych oraz do uiszczenia opłat określonych w Cenniku lub skalkulowanych na podstawie indywidualnej wyceny. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Udostępnianie nośnika wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z archiwalnych materiałów filmowych może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do utworów filmowych do których Filmotece przysługują autorskie prawa majątkowe, prawa obrotu bądź rozpowszechniania.
 5. W przypadku udostępniania nośników, zawierających utwory filmowe, do których Filmotece nie przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa do obrotu bądź rozpowszechniania, Odbiorca zobowiązany jest do uzyskania od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i/lub pokrewnych wymaganych prawem zezwoleń (licencji) na eksploatację w/wym. utworów, w tym, na polach eksploatacji, które nie były znane w czasie wyprodukowania materiału zgodnie z przepisami prawa.
 6. Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania opłat należnych podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, w tym za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (np. ZAiKS, ZAPA) z tytułu korzystania z udostępnionych przez Filmotekę utworów.
 7. Odbiorca zobowiązany jest do zaspokojenia ewentualnych uzasadnionych roszczeń i pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z eksploatacją udostępnionego przez Filmotekę archiwalnego materiału filmowego, w tym roszczeń i szkód powstałych w następstwie naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw przysługujących osobom trzecim. Tym samym Filmoteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób i/lub podmiotów wymienionych w ust.5 w przypadku niewykonania przez Odbiorcę obowiązków określonych w ust.5 i 6. Za roszczenia tych osób odpowiada wyłącznie Odbiorca.
 8. Odbiorca, w celu udostępnienia mu archiwalnych materiałów filmowych, występuje w formie pisemnej do Filmoteki określając przedmiot udostępnienia oraz sposób jego wykorzystania, a następnie dostarcza Zamówienie w formie elektronicznej, pocztą internetową. Wzór Formularza Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Filmoteka, po otrzymaniu zamówienia wysyła pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które jest jednoznaczne z rezerwacją przedmiotu udostępnienia albo odmowę jego realizacji wraz z uzasadnieniem.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawiera istotne informacje na temat warunków udostępnienia, w tym daty i miejsca pobrania, liczby projekcji, ostatecznej daty zwrotu, warunków i terminu odpłatności zgodnych z Cennikiem Filmoteki lub indywidualnymi ustaleniami.

 

 1. Odbiorca zobowiązuje się̨ do:

  1.  odbioru i zwrotu kurierem lub własnym transportem oraz na swój koszt udostępnionych archiwalnych materiałów filmowych w zadeklarowanych terminach.
  2.  użycia przedmiotu udostępnienia wyłącznie w sposób zgodny z deklarowanym oraz gwarantujący zachowanie udostępnionych archiwalnych materiałów filmowych w stanie niepogorszonym,
  3.  uiszczenia należności z tytułu udostępnienia archiwalnych materiałów filmowych, udzielenia licencji oraz ewentualnych pozostałych kosztów na rachunek bankowy wskazany na Fakturze VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Filmoteka może zażądać dokonania wpłaty przez Odbiorcę̨ na rachunek przed udostępnieniem wybranych archiwalnych materiałów filmowych.

12. W przypadku opóźnienia w terminie zwrotu przez Odbiorcę udostępnionych materiałów, Filmoteka uprawniona jest do obciążenia Odbiorcy karą umowną w wysokości 100,- zł (słownie: sto złotych 00 gr.) za każdy dzień zwłoki. Jeśli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Filmotekę na skutek opóźnionego zwrotu kopii, Filmoteka uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

13. Ze względu na unikalny charakter archiwalnych materiałów filmowych znajdujących się w zasobach Filmoteki, Odbiorca gwarantuje, że operator obsługujący projekcję filmów na taśmie 35 mm lub 16 mm, które zostały udostępnione przez Filmotekę, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które zapewnią, iż w trakcie projekcji kopie nie ulegną uszkodzeniu ani zniszczeniu. Odbiorca odpowiada za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu projekcji, jak za swoje własne. Ponadto projekcja kopii 35 mm może odbywać się wyłącznie na projektorach stacjonarnych, pozostających w pełnej sprawności technicznej, dostosowanych do kopii filmowych 35 mm, tak by z ich powodu nie nastąpiło uszkodzenie lub nadmierne zużywanie się taśmy filmowej. Projekcje kopii 16 mm mogą odbywać się na aparaturze przenośnej.

14. Z chwilą pobrania archiwalnych materiałów filmowych Filmoteki lub odbioru od przewoźnika, niebezpieczeństwo ewentualnej utraty lub uszkodzenia przedmiotu udostępnienia przechodzi na Odbiorcę. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty udostępnionych materiałów filmowych w części lub całości Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich odtworzenia oraz do naprawienia wynikłej stad szkody.

15. Przesyłanie kopii filmowych na taśmie 35 mm i 16 mm i ich zwrot odbywać się będzie wyłącznie w opakowaniach, w których zostały wydane z Filmoteki. Zmiana opakowania przez Odbiorcę jest niedopuszczalna. W przypadku uszkodzenia lub zmiany opakowania Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 50,- PLN za każde opakowanie.

16. Odbiorca po otrzymaniu kopii filmu zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu technicznego przed projekcją. W wypadku stwierdzenia, że kopia nie nadaje się do projekcji, względnie stwierdzenia ponadnormatywnego stopnia jej zużycia przez poprzedniego użytkownika, Odbiorca nie będzie wyświetlał otrzymanego filmu lecz sporządzi protokół i odeśle kopię filmową do Filmoteki wraz z protokołem.

17. Ewentualne spory wynikające z zapisów niniejszego regulaminu będą̨ rozwiązywane przez strony polubownie. W razie nie osiągnięcia porozumienia, strony poddają̨ spory rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym z siedzibą w Katowicach.

18. W przypadku zniszczenia, lub zagubienia udostępnionej kopii Odbiorca zostanie obciążony kwotą co najmniej 10-krotnej kwoty za udostępnienie filmu. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia szczególnie wartościowego materiały Filmoteka może tę kwotę podwyższyć.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

CENNIK WYPOŻYCZEŃ
FILMÓW ZE ZBIORÓW FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ
INSTYTUCJI FILMOWEJ ”SILESIA FILM” W KATOWICACH

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.

I. Wypożyczenie kopii filmowych 35/16 mm i innych nośników z materiałami filmowymi na projekcję zagraniczną

1. Wypożyczenie kopii na pokaz filmu:

Jeden pokaz - cena netto 300,00 zł plus 23% VAT.

Stała umowa na minimum 5 wypożyczeń rocznie lub 10 na dwa lata - cena netto 200,00 zł plus 23% VAT.

2. Wysyłka

Koszty wysyłki ustalane będą indywidualnie zależnie od kraju wysyłki i wagi przesyłki.

II. Wypożyczenie kopii filmowych 35/16 mm na projekcję krajową

1. Wypożyczenie kopii na jeden pokaz filmu:

Jeden pokaz - cena netto 200,00 zł plus 23% VAT.

Stała umowa na minimum 5 wypożyczeń rocznie lub 10 na dwa lata - cena netto 150,00 zł plus 23% VAT.

2. Wysyłka

Koszty wysyłki ustalane będą indywidualnie zależnie od wagi przesyłki.

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………
(miejscowość, data)

FILMOTEKA ŚLĄSKA
40-087 Katowice, ul. Sokolska 66
tel.: 322584241, NIP 6340125790
e-mail: a.michnowska@filmotekaslaska.pl

ZAMÓWIENIE

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
(Adres)

……………………………………………………………

……………………………………………………………
(tel. kontaktowy)

…………………………………………………………………
(NIP)

Miejsce projekcji: …………………………………………………………………..
Zamawiam kopie następujących filmów:

1. ………………………………………………………………………………………………...
(tytuł filmu, reżyser, kraj produkcji, data projekcji, liczba projekcji, rodzaj nośnika)

2. ………………………………………………………………………………………………….
(tytuł filmu, reżyser, kraj produkcji, data projekcji, liczba projekcji, rodzaj nośnika)

3. ………………………………………………………………………………………………….
(tytuł filmu, reżyser, kraj produkcji, data projekcji, liczba projekcji, rodzaj nośnika)

Adres wysyłki kopii:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1
Kwota do zapłaty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane płatnika /jeśli inne niż Zamawiającego/

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia kopii filmowych w ustalonym dniu po planowanej projekcji (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót), w wypadku niedotrzymania terminu zwrotu kopii przez Zamawiającego, w imieniu FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ Instytucja Filmowa „Silesia-Film” jest uprawniona do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Kopie filmów należy odebrać i zwrócić:

Filmoteka Śląska, ul Sokolska 66, 40-087 Katowice.

Odbiór i zwrot bez pośrednictwa firmy kurierskiej może się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW FILMOWYCH Z ZASOBÓW FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI FILMOWEJ ”SILESIA FILM” W KATOWICACH oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

………………………………………………………
(podpis i pieczątka Zamawiającego)